Wiele osób zastanawia się nad tym, co to JPK. Mówiąc w skrócie, Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych zapisywanych w postaci pliku w formacie XML, które pochodzą z systemów ewidencji konkretnej firmy bądź przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest ułatwienie przeglądu i weryfikacji danych, a także uproszczenie procesów związanych z uiszczaniem opłat wymaganych od osób prowadzących swój biznes. JPK sporządza się w okresie miesięcznym (JPK V7M) lub kwartalnym (JPK V7K), aby ułatwić Urzędowi Skarbowemu proces kontroli nad daną firmą czy przedsiębiorstwem. Z początkiem 2022 roku każdy dokument ukazujący ewidencję podatku VAT musi być sporządzony w formacie jednolitego pliku kontrolnego, gdyż tylko takie pliki są akceptowane.

JPK – co to?

JPK to wynalazek, który został sprowadzony z Austrii i Luksemburgu. Plik generowany jest z systemów informatycznych zajmujących się wsparciem prowadzenia księgowości przez przedsiębiorców, którzy ze względu na charakter swojego biznesu odprowadzają podatek VAT. JPK ma szczególne znaczenie w momencie, gdy pojawiają się tzw. kontrole krzyżowe, wiążące się z jednoczesnym prześwietleniem przedsiębiorcy i związanych z nim kontrahentów.

Jednolity Plik Kontrolny zawiera wyszczególnione pozycje dotyczące operacji gospodarczych podatnika, które wydarzyły się w konkretnym miesiącu. Prawidłowy dokument, który należy przesłać do Urzędu Skarbowego odpowiedniego względem miejsca prowadzonej działalności, prezentuje szczegółowo wszystkie niezbędne dane finansowe, jakie winny być wykazane według ściśle określonego wzoru przez Ministerstwo Finansów.

Standaryzacja plików przy pomocy formatu XML służy głównie temu, aby każdy przedsiębiorca, niezależnie od używanego w swojej firmie programu do prowadzenia księgowości, był w stanie przekazać dane do ministerstwa. Ujednolicenie wymagań pozwala na szybkie porównanie ze sobą nadesłanych informacji i zestawienie.

Zwolnienia z obowiązku składania JPK

Kiedy wiesz już, co to JPK, zwróć uwagę na to, kto powinien zadbać o jego posiadanie. Obowiązek sporządzania takowych plików dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy czynnie opłacają podatek VAT bez względu na wielkość działalności. Jednak istnieje wyjątek, który pozwala na uniknięcie składania takowej informacji w urzędzie. Nie muszą tego robić podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od opłacania podatku od towarów i usług, oraz ci, których działalność gospodarcza została okresowo zawieszona. Dotyczy to wyłącznie okresu objętego zawieszeniem i nie obowiązuje w przypadku, gdy podatnik w tym czasie dokonuje WNT lub importuje usługi.

Zwolniony ze złożenia JPK jest również podatnik, u którego wartość sprzedaży netto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, a także wszystkie organizacje międzynarodowe (m.in. UNESCO, Czerwony Krzyż, UNICEF, NATO, ONZ, WTO, WHO, Unia Europejska), realizujące zadania publiczne zgodnie z art. 82 ust. 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Kto odpowiada za błędy w JPK?

Za wszelakie pomyłki i błędy, jakie zostaną wykryte w przesłanym do skarbówki pliku, odpowiada zgodnie z art. 26 Ordynacji Podatkowej podatnik, którego ta deklaracja dotyczy. Mimo iż JPK sporządzają biura rachunkowe, to ewentualne sprostowanie uchybień spoczywa na barkach właściciela danej firmy. Są to najczęściej:

  • zaniżenia zobowiązania podatkowego,
  • niedokonywanie opłat za podatki w wymaganym terminie,
  • niewypłacenie pobranych podatków w związku z wykonywaną funkcją płatnika,
  • zawyżanie kwoty zwrotów VAT.

Zgodnie z przepisami biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonane rozliczenie podatkowe, jednak może zostać obarczone konsekwencjami za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w myśl art. 77 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości, którego treść brzmi; „kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch albo obu tym karom łącznie”.

Jak wypełnić i gdzie wysłać gotowy JPK?

JPK przygotowany uprzednio przy użyciu komputera oraz odpowiedniego programu obsługującego księgowość w przedsiębiorstwie, należy skompresować do formatu ZIP i w sposób elektroniczny przesłać do Urzędu Skarbowego. Tak zaszyfrowana paczka powinna mieć wielkość nie większą niż 60 MB oraz musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym lub potwierdzona i zweryfikowana przy użyciu profilu zaufanego. Należy pamiętać, iż obowiązkowe zeznanie JPK VAT należy przesłać nie później, niż do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Pozostałe struktury JPK można zapisać na płycie CD, DVD bądź pendrive i przekazać przy użyciu Dziennika Podawczego, który znajdziesz w każdej skarbówce lub wysłać tradycyjnie za pomocą poczty czy firmy kurierskiej (ważne jest, aby zachować potwierdzenie nadania paczki w celu weryfikacji w razie problemów z przesyłką). Nie powinno się sporządzać deklaracji w wersji papierowej, gdyż taki sposób informacji o zarobkach zostanie odrzucony przez urząd. Więcej na temat JPK, co to oraz dlaczego jest tak ważny, przeczytasz na stronie https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/jpk/.