Aby móc rozpocząć handel akcesoriami weterynaryjnymi, trzeba uzyskać pozwolenie od Głównego Lekarza Weterynarii. Produkty lecznicze to preparaty, które są przeznaczone do stosowania wyłącznie u zwierząt. Każdy wyrób weterynaryjny, dostępny na rynku krajowym, musi być dopuszczony do obrotu przez wyznaczone do tego celu instytucje, powinien posiadać opisy na opakowaniu oraz dołączoną ulotkę, sporządzoną w języku polskim.

Czym jest produkt leczniczy weterynaryjny?

Według definicji zawartej w prawie farmaceutycznym jest to substancja lub jej splot z innymi środkami, która ma właściwości profilaktyczne lub służy do leczenia schorzeń występujących u zwierząt. Jeśli chodzi o handel produktami leczniczymi, trzeba rozróżnić ten detaliczny i hurtowy. Sprzedaż może być prowadzona wyłącznie w hurtowniach weterynaryjnych czy składach celnych. Handel detaliczny dopuszcza się w przychodniach oraz w sklepach zoologicznych. Produkty farmaceutyczne stanowią częste wyposażenie lecznic weterynaryjnych.

Dostępność produktów leczniczych weterynaryjnych można podzielić na dwa warianty, wydawane z przepisu lekarza oraz sprzedawane bez recepty. Rodzaj RP to różnego rodzaju farmaceutyki o działaniu psychotropowym, odurzającym, leki hormonalne, tyreostatyczne i beta-agonistyczne. Produkty farmaceutyczne określane jako OTC, czyli bez recepty, nie wymagają przy podawaniu określonej wiedzy i kompetencji. Produkt leczniczy jest również podzielony na kategorie w zależności od niebezpieczeństwa związanego z jego zastosowaniem:

  • leki, które są podawane przez lekarza weterynarii,
  • środki podawane w obecności lekarza,
  • leki, które może podać opiekun zwierzęcia.

Prawo farmaceutyczne określa, że produkty farmaceutyczne weterynaryjne zakupione w hurtowni mogą znajdować się tylko na wyposażeniu gabinetów weterynaryjnych i być sprzedawane tylko w ramach ich działalności.

Nadzór nad obrotem środków leczniczych weterynaryjnych

W przypadku, gdy na wyposażeniu lecznic weterynaryjnych będą leki psychotropowe i odurzające z grupy anestetyków, np. relanium, barbiturany, środki narkotyczne, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny powinien wystawić zezwolenie na ich stosowanie. Należy wówczas złożyć wniosek określający, jakie środki będą używane i w jakich ilościach w ciągu miesiąca. Po rozpatrzeniu uzyskane zezwolenie wskazuje miejsce, gdzie można zakupić te leki. Jeśli chodzi o produkty lecznicze weterynaryjne, polecana jest konkretna hurtownia, w której można dokonywać zamówień.

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na prowadzenie hurtowni weterynaryjnej trzeba najpierw uzyskać prawny tytuł do pomieszczeń, opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu, opinię wojewódzkiego lekarza weterynarii o warunkach technicznych lokalu, plan i opis techniczny planowanej hurtowni wykonany przez architekta. Trzeba spełnić jeszcze szereg innych wymogów ustawowych, aby uzyskać decyzje zezwalającą na prowadzenie hurtowni.

Prawo farmaceutyczne mówi, że nadzór nad obrotem i ilością środków farmaceutycznych weterynaryjnych pełni Główny Lekarz Weterynarii, a lokalnie Wojewódzcy Lekarze Weterynarii. Mają oni uprawnienia do monitorowania dokumentacji i stanu magazynów produktów leczniczych, ich kontroli podlega również wyposażenie gabinetów weterynaryjnych. W ramach nadzoru sprawdzają między innymi: warunki i sposób wydawania i przyjmowania produktów, oznakowanie i okres ważności wyrobów, kwalifikacje osób prowadzących działalność, stan sanitarny, techniczny oraz wyposażenie lokalu.

W sytuacji nieodpowiednio prowadzonej dokumentacji lub stwierdzenia jakichś uchybień Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest zobowiązany zgłosić podejrzenie wykroczenia do odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości oraz zabezpieczyć dowody. Dlatego tak ważne jest, aby przed rozpoczęciem działalności przeanalizować wszelkie wytyczne dotyczące lokalu, środków sanitarnych oraz bezpieczeństwa. Pozwoli to sprawnie prowadzić działalność, bez ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów grzywien czy kar.